บทเรียนบนเครือข่ายอินเทรอ์เน็ต รายวิชา ง30203 การสร้างโฮมเพจ
 
 

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลงทะเบียนใหม่

คู่มือสำหรับผู้สอน
คู่มือสำหรับนักเรียน
ผลงานนักเรียน
 
แนะนำการใช้บทเรียน
     บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่องการสร้างโฮมเพจ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา เพื่อรายงานการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างโฮมเพจ รายวิชา ง30203 การสร้างโฮมเพจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
     ผู้จัดทำได้ศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาและคัดเลือกเนื้อหาในรายวิชาการสร้างโฮมเพจมา 7 หน่วยการเรียนรู้ เวลาเรียนทั้งหมด 22 คาบ ซึ่งได้รวมการทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนไว้แล้ว
วิธีการใช้บทเรียน
คำแนะนำและวิธีการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
1.บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ใช้เพื่อเป็นสื่อประกอบการเรียนรายวิชา ง30203 การสร้างโฮมเพจ
2.นักเรียนต้องลงทะเบียนก่อน ทำกิจกรรมภายในบทเรียน และควรเรียนตามลำดับเนื้อหา ทั้งนี้ได้ลำดับเชื่อมโยงแล้ว
3.ขั้นตอนการเรียน
  3.1 อ่านคำแนะนำและวิธีการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้เข้าใจก่อนทำการเรียนในบทเรียนรวมทั้งศึกษาข้อมูลรายวิชา
  3.2 ทำแบบทดสอบก่อนเรียน แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจำนวน 40 ข้อ
  3.3 เลือกหน่วยการเรียน เพื่อทำการเรียน ซึ่งแต่ละหน่วยจะปฏิบัติดังนี้
    3.3.1 ทำแบบทดสอบก่อนเรียนประจำหน่วยจำนวน 10 ข้อ
    3.3.2 ศึกษาใบความรู้หรือวีดีโอแต่ละหน่วยการเรียน
    3.3.3 ปฏิบัติกิจกรรมในใบงานประจำหน่วยการเรียน
    3.3.4 ทำแบบทดสอบหลังเรียนประจำหน่วยจำนวน 10 ข้อ
  3.4 ทำแบบทดสอบหลังเรียน แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจำนวน 40 ข้อ
แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน เป็นแบบทดสอบที่กำหนดให้สอบได้เพียงหนึ่งครั้ง และเก็บค่าคะแนนสอบลงฐานข้อมูล หากเกิดความผิดพลาดระหว่างการสอบให้ติดต่อครูประจำวิชาโดยเร็ว
ขั้นตอนการส่งงาน
1.เมื่อฝึกทักษะหรือทำใบงานของแต่ละหน่วยการเรียนแล้ว ให้ส่งงานผ่าน facebook หรือ e-mail หรือ ตามที่ครูแจ้งในคาบเรียน
2. หากมีข้อสงสัยในบทเรียน ทั้งในระหว่างการเรียน และหลังการเรียนสามารถสอบถามครูผู้สอน ได้ตลอดเวลา สามารถโพสต์ข้อความไว้บน Webboard เพื่อให้เป็นการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ ส่งข้อความใน facebook หรือในกลุ่ม com kuukob ส่งจดหมายอิเล็คทรอนิกส์(Email)เมื่อต้องการติดต่อกับอาจารย์และต้องการสอบถามต่างๆที่ kerojung42@hotmail.com
หมายเหตุ
นักเรียนต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อนจึงจะสามารถทำแบบทดสอบได้ กรณีบุคคลทั่วไปในการสมัครสมาชิกให้ใช้เลขประจำตัวนักเรียนเป็น 12345
สามารถศึกษาวิธีการใช้งานเพิ่มเติมได้จากคู่มือสำหรับผู้สอนและคู่มือสำหรับผู้เรียน
ที่มา : http://www.elearning.msu.ac.th/0503715/